Diccionari SEO

diccionari seo

El present diccionari SEO és summament útil per comprendre la terminologia SEO que sovint resulta complexa per a qui no està habituat a ella.

En aquest glossari de termes SEO recopilem aquells que surten més sovint en boca dels nostres clients. És a dir, els que major nombre de dubtes susciten. Al mateix temps, el major objectiu perseguit en aquest diccionari és el d’explicar tot de forma clara i directa.

Tabla de contenidos

A

Afiliació

L’afiliació és una forma de monetitzar un lloc web molt usada en el món SEO. Tracta de generar continguts en els quals inserir enllaços d’afiliació cap a botigues online o marketplaces com Amazon. Si un usuari fa clic a un enllaç d’afiliació del professional SEO i compra, el SEO s’emporta una comissió per intermediació. Les webs d’afiliació solen ser blogs temàtics o nínxols molt específics, que tracten temes concrets i es posicionen per paraules clau accessibles.

Algoritme de Google

L’algoritme de Google és el conjunt de fórmules i regles que fa servir el mateix Google per determinar el rànquing o la posició de cada lloc web per a cada consulta que un usuari fa. Encara que l’algoritme de cerca és un secret de Google (en cas contrari, els llocs web s’aprofitarien per alterar els resultats), s’estima que hi ha més de 250 factors que hi incideixen.

AMP o Accelerated Mobile Pages

(en català, Pàgines Mòbils Accelerades) Les AMP són un projecte de Google per millorar la velocitat de càrrega de les pàgines web en dispositius mòbils, brindant així una millor experiència. Implementar-les, encara que es tracti de versions simplificades de les pàgines normals, és sovint complex i no garanteix una millora substancial en les posicions orgàniques.

Anàlisi de logs

L’anàlisi de logs és el procés pel qual s’analitza l’activitat dels motors de cerca en un lloc web. Quan per exemple Googlebot visita un lloc web, el servidor recull en un log (una mena de registre) tot el que el robot ha visitat. Analitzar aquesta informació permet optimitzar el rastreig de la pàgina web coneixent els URL que es rastregen, els codis de resposta que hem servit o la freqüència de rastreig (cada quant ens visita i què visita més).

Anchort text

(En català, text àncora) El anchort text és el text d’un enllaç, aquelles paraules en què si es fa clic sobre elles ens condueixen a la destinació de l’enllaç. Per exemple, en aquest diccionari SEO hi ha molts conceptes que són al mateix temps l’anchor text d’un enllaç cap a un article que desenvolupa la seva definició. Els textos àncora solen tenir un color diferent o estar subratllats per ressaltar.

Arquitectura web

L’arquitectura web fa referència a l’arquitectura d’informació d’un lloc web. És a dir, com s’estructuren els diferents continguts (pàgines, entrades de bloc, productes, categories, etc.). Una bona arquitectura web és fàcil d’entendre, comporta pocs clics per arribar a qualsevol contingut, té una categorització útil, una estructura d’URL optimitzada i un enllaçat intern ben treballat. Treballar l’arquitectura web és la base d’una optimització SEO.

Auditoria SEO

L’auditoria SEO és el procés pel qual s’analitza l’actual posicionament SEO d’un lloc web per descobrir errors i oportunitats de millora. S’analitzen aspectes tant del SEO On Page com del SEO Off Page. El resultat és un informe útil per millorar el rànquing d’un lloc web i que idealment ordena les accions a seguir, prioritzant-les, en funció de la seva fàcil consecució i dels objectius de negoci a assolir.

Autoritat d’autor

(en anglès, author authority) L’autoritat d’autor es refereix al nivell d’autoritat que un autor ha aconseguit obtenir en relació a un cert tòpic, habitualment un de professional. Si un autor publica contingut en llocs web amb alt EAT, això millora la seva pròpia autoritat i al mateix temps beneficia l’EAT dels llocs web en els quals ha publicat. Per treballar l’autoritat d’autor es recomana treballar una biografia de l’autor, una pàgina ‘Sobre mi’ i enllaçar les seves xarxes socials.

Autoritat de domini

L’autoritat d’un domini és una mètrica que mesura què tan important és un domini en funció dels backlinks que té. Si un domini té enllaços de mitjans importants (per exemple, el New York Times) i un altre només els té d’altres blogs no professionals, es considera que el primer té més autoritat que el segon. L’autoritat assignada a cada domini no és una cosa que els cercadors donin a conèixer, però una bona aproximació és el DA.

B

Backlinks

(en català, enllaços entrants) Els backlinks són aquells enllaços (o hipervincles) externs que apunten al teu lloc web des d’altres llocs web. Es considera que un backlink és com una recomanació, ajudant a posicionar una web, en funció de la seva tipologia, qualitat i quantitat. És per això que aconseguir aquests enllaços des d’altres dominis és l’objectiu principal del SEO Off Page.

Benchmarking SEO

Dur a terme un benchmarking SEO significa analitzar la competència d’un lloc web per veure com ho fan en termes de posicionament SEO i descobrir formes de agafar avantatge. El resultat d’un benchmarking SEO és un informe en què es posen de manifest els punts forts i febles tant de la competència com els propis, així com unes conclusions que mostren els passos a seguir. S’analitzen variables de SEO On Page i SEO Off Page.

Black Hat SEO

(en català, SEO de barret negre) El Black Hat SEO és el conjunt de tècniques SEO que serveixen per posicionar un lloc web que contradiu les directrius de Google. Els que practiquen el Black Hat SEO són com malfactors perseguits pel xèrif Google ja que tracten de fer trampes per millorar el seu rànquing. Per exemple, la redacció automàtica de textos en base a copiar altres llocs web.

Branded SEO

El branded SEO tracta de millorar la visibilitat d’un lloc web per a les paraules clau que inclouen la marca de la pàgina web o la d’algun dels seus serveis o productes. Val a dir que el branded SEO és només útil per a empreses grans i reconegudes, ja que són les úniques capaces de generar consultes a Google sobre elles. És fàcil posicionar bé quan et busquen a tu en concret, de manera que més que un tema de SEO, això és un tema de branding o de construir marca.

Breadcrumbs

(en català, molles de pa) Les breadcrumbs serveixen per indicar la jerarquia dels diferents continguts d’un lloc web. En pàgines, indiquen les pàgines pare o superiors. Per la seva banda, en productes o entrades de blog, les molles de pa mostren a quines categories o subcategories pertany un producte o un blogpost en concret. Faciliten la navegació als usuaris i permeten als robots de cerca comprendre millor l’estructura del lloc web.

C

Canibalització

Existeix canibalització en un lloc web quan dues pàgines competeixen entre si per a una mateixa paraula clau. La canibalització de paraules clau no és bona doncs dificultem a Google discernir en quina URL tractem millor una recerca en concret. Sol produir-se quan l’arquitectura web no està ben pensada o no es planifiquen correctament els continguts.

Cerques relacionades

Quan es consulta alguna cosa a Google, en algun lloc de la pàgina de resultats sol haver-hi una secció anomenada “Cerques relacionades”. Són termes que Google jutja similars al què l’usuari ha buscat i que poden resultar-l’hi útils fer clic si no troba cap resultat rellevant en primera instància. Quan es fa una keyword research es té en compte les recerques relacionades ja que Google considera importants aquests termes.

Cloaking

El cloaking és una tècnica de Black Hat SEO usada per mostrar un contingut als motors de cerca diferent al què veuen els usuaris. D’aquesta manera, cada un veu una versió diferent del mateix lloc web. Actualment el major ús del cloaking és el d’atacar el posicionament d’altres llocs web injectant-los un codi maliciós, cosa que lògicament és il·legal.

Clústers

Els clústers de continguts serveixen per agrupar en una mateixa pàgina continguts que tracten alguna cosa similar. Per exemple, una pàgina dedicada a llistar les races de gossos a la que podem fer clic a cada fitxa per a més informació sobre una raça concreta. Un altre exemple és aquest diccionari SEO. Un clúster de contingut ha de ser útil per a l’usuari i permet millorar l’enllaçat intern d’un lloc web.

Contingut duplicat

El contingut duplicat es dóna quan dos URL contenen un contingut idèntic o similar. Això dificulta als motors de cerca decidir quina versió han de mostrar als usuaris. És per això que el contingut duplicat, sobretot si és abundant, està penalitzat (Google ho fa a través de Google Panda). El contingut duplicat pot ser intern (dues URL de la mateixa web) o extern (una pàgina web ha copiat a una altra). No sempre es resol amb l’etiqueta canonical.

Core Web Vitals

Les Core Web Vitals són les mètriques usades per Google per determinar l’experiència de l’usuari en un lloc web, d’acord amb la velocitat de càrrega i la usabilitat. Són un factor de rànquing cada vegada més important, donant així importància al WPO o Web Performance Optimization. De fet, a partir de maig 2021 afectaran directament el posicionament de tot lloc web. Les Core Web Vitals són tres mètriques: LCP (Largest Contentful Paint), FID (First Input Delay) i CLS (Cumulative Layout Shift).

Crawl Budget

(en català, pressupost de rastreig) El crawl budget és literalment el pressupost que té un lloc web per ser rastrejat. Google inverteix temps en visitar tota web i per a això té centenars de servidors dedicat, la qual cosa li genera despeses d’electricitat. Així doncs, el temps que Googlebot roman en un mateix lloc web és limitat. Aquest és el motiu pel qual en SEO es mira d’optimitzar aquest temps, com si d’un pressupost de rastreig es tractés.

Crawlers

(en català, rastrejadors) Per rastrejar els motors de cerca fan servir uns petits programes anomenats crawlers. Literalment vol dir rastrejadors. La seva missió és la de descobrir noves webs i visitar les conegudes per extreure el contingut que hi ha en elles. Són com petites aranyes que salten d’un enllaç a un altre per descobrir tot el contingut de totes les webs. En castellà se’ls coneix també com crawleadors o robots de cerca.

Crawling

(en català, rastreig o, informalment, crawleig) Crawling és el que fa Google quan visita un lloc web, ho hagi fet prèviament o no. En aquest procés de rastreig, el seu objectiu és el d’analitzar el contingut escrit de la web, guardar-lo i posteriorment valorar-lo per decidir on posicionar-lo. Permetre que els motors de cerca duguin a terme aquesta tasca és una condició necessària per optar a sortir en els resultats de cerca.

CTR

(de l’anglès, click through rate) El CTR és una mètrica útil en SEO i en màrqueting online que mesura el percentatge de clics rebuts en funció de les impressions. Per exemple, un CTR del 4% significa que aquest enllaç ha rebut quatre clics per cada cent vistes o visualitzacions. En SEO aquesta dada l’aporta l’eina de Google anomenada Search Console. Un bon CTR ajuda a indicar als cercadors que som un resultat rellevant per a l’usuari.

D

DA (Domain Authority)

(en català, autoritat de domini) El DA és una mètrica que mesura l’autoritat d’un domini en funció dels backlinks que apunten a aquest lloc web. Patentada per Moz.com, el DA estima la potència d’un domini assignant-li un valor entre 0 i 100. Un DA alt sol ajudar a posicionar qualsevol cosa: segurament posicioni millor un contingut un domini amb DA 75 que un altre amb DA 18.

Dades estructurades

Les dades estructurades són petites porcions de codi HTML útils per als cercadors per entendre millor què estan llegint. Dit d’una altra manera, són atributs HTML que afegeixen significat semàntic al contingut que generem. Coneguts també com a dades estructuradores o microdades, les dades estructurades enriqueixen els resultats a Google. Per exemple, quan a la mateixa pàgina de resultats veiem el temps d’una recepta o el preu d’un producte.

Deep linking

(en català, enllaçat profund) El deep linking consisteix a enllaçar pàgines profundes d’un lloc web, diferents per tant a la pàgina Home. I com més profund millor: en aquest sentit, enllaçar a un producte o servei és millor que enllaçar a la seva categoria. El deep linking és útil per repartir millor els enllaços i donar-lis un aire més natural, tant en l’enllaçat intern com extern.

Densitat de paraules clau

(en anglès, keyword density) La densitat de paraules clau mesura quantes vegades es repeteix una paraula clau per cada 100 paraules de text. Per exemple, si en aquesta pàgina tenim una keyword density del 3% per a ‘diccionari seo’ vol dir que aquesta paraula suposa el tres per cent de tot el text. Fa anys es feia servir ja que millorava el posicionament. Actualment és el contrari, i podem caure en el keyword stuffing.

Disallow

Disallow és una ordre que s’especifica en el fitxer robots.txt perquè els robots de cerca no accedeixin a una part d’un lloc web. O bé, si s’escriu ‘Disallow: /’, llavors es busca que les aranyes directament no accedeixin a la totalitat del lloc web (per exemple, útil en una web en desenvolupament). Val a dir que aquesta ordre no és mandatòria, ja que en realitat és una indicació que el robot de cerca pot seguir o no, encara que gairebé sempre ho fa.

Disavow

Disavow és una eina de Google Search Console que permet sol·licitar no tenir en compte els backlinks o enllaços entrants que s’especifiquin. Això és útil per exemple quan un lloc web rep molts enllaços de webs de tipus spam. A això se li diu “fer un disavow” i el seu objectiu és evitar una penalització de Google Penguin. El disavow s’ha d’utilitzar amb cautela ja que pot perjudicar-nos ja que, si hi figuren backlinks comprats, Google pot entendre que n’hi ha d’altres i penalitzar.

Domini

Un domini és l’adreça a Internet d’un lloc web. És a dir, el que escrius per accedir a la Home d’una web. Per exemple, el nostre domini és artilet.com. Tot lloc web està allotjat en un servidor amb una adreça IP única (alguna cosa així com 35.214.220.231). Com memoritzar les IP seria una àrdua tasca, d’aquí la gràcia dels noms de domini que el navegador tradueix a adreces IP.

Domini expirat o caducat

Quan contractes un domini ho fas per un període de temps (mínim un any però poden ser diversos de cop). Si a l’arribar la data de caducitat, el domini no es renova, llavors es diu que el domini ha expirat o caducat. Els dominis expirats que han estat ben treballats (han aconseguit bons backlinks) són molt buscats perquè ja tenen una bona antoridad de domini.

DR (Domain Rating)

(en català, puntuació de domini) El Domain Rating o DR és una mètrica pròpia de l’eina SEO Ahrefs. El seu objectiu és el mateix que el DA de Moz: puntuar l’autoritat dels dominis en funció dels backlinks que tenen. Es valora tant el nombre d’enllaços entrants com la qualitat dels mateixos (en base a la seva pròpia DA). Hi ha una correlació entre tenir una major DA i una major capacitat de posicionar bé a Google.

Dwell time

(en català, temps de permanència) El dwell time calcula el temps que triga un usuari en anar-se’n d’un lloc web, després d’haver accedit al mateix a través dels resultats de cerca de Google. Serveix per ajudar a conèixer la utilitat del resultat, de la pàgina web. Com més alt sigui el dwell time d’una pàgina es considera que respon millor a la intenció de recerca de l’usuari.

E

EAT o Expertise, Authoritativeness i Trustworthiness

(en català, ‘Experiència, Autoritat i Fiabilitat) L’EAT és un mecanisme de Google pel qual exclou dels seus resultats aquells llocs web que no acrediten una autoritat, una experiència, una fiabilitat o un coneixement suficients sobre els temes que tracten. Per a això mesura i valora la marca o les persones que hi ha darrere un lloc web, així com el contingut generat. És un concepte relativament nou que està darrere de diverses de les últimes actualitzacions de Google, sobretot a partir del Medical Update.

Eines SEO

Per poder dur a terme bé la tasca de posicionar un lloc web a Google per les keywords que interessen, el professional SEO compta amb eines que l’ajuden. A més de les pròpies de Google com Search Console, hi ha altres que faciliten tasques tant de SEO On Page com SEO Off Page: cerca de paraules clau, anàlisi de backlinks, auditories SEO, etc. Algunes de les més conegudes són Ahrefs, Sistrix, Screaming Frog i Semrush.

Eliminar URLs de Google

Hi ha ocasions en què en comptes de posicionar millor una adreça URL ens interessa eliminar-la dels resultats de Google. Els motius principals per a això solen ser dos: el contingut està caducat o s’han indexat pàgines que no devien. En el segon cas poden ser pàgines d’un lloc web en producció o de proves, però també pàgines poc rellevants o que fins i tot contenen informació sensible. Per a eliminar URLs de Google es fa servir Search Console.

EMD o Exact Match Domain

(en català, Domini de Coincidència Exacta) Un EMD és un domini que coincideix plenament amb una paraula clau. Per exemple, comprarlavadoras.com o diccionarioseo.com. Fa anys un Exact Match Domain ajudava a posicionar un lloc web, era una cosa que per si sola millorava el rànquing. A dia d’avui, una EMD ha perdut bona part de la seva força, encara que segueix usant-se, principalment en nínxols, també anomenats ‘llocs web SEO’.

Enllaços o links

També coneguts com vincles o hipervincles, els enllaços són bàsicament la manera que tant els usuaris com els cercadors tenen de saltar d’una pàgina a una altra (dins d’una mateixa web) o d’una web a una altra. Els primers són coneguts com enllaços interns, mentre que els segons són enllaços externs. La consecució d’enllaços externs que aputen a la nostra pròpia web es coneix com a link building.

Enllaços d’Afiliació

Els enllaços d’afiliació són aquells que busquen aconseguir una comissió per intermediació al dur a clients al lloc web de destinació. Un exemple habitual d’afiliació és Amazon, que permet a qualsevol guanyar diners si se li porta trànsit que compri alguna cosa. Per aquestes compres derividas o d’afiliació, l’afiliat s’emporta una comissió. Un URL d’afiliació té una aparença estranya i llarga ja que incorpora l’identificador de l’afiliat.

Enllaços DoFollow

Els enllaços DoFollow són aquells enllaços interns o externs que els diuen als motors de cerca alguna cosa així com “podeu seguir la pàgina enllaçada doncs confiem en ella”. Així doncs un enllaç DoFollow transmet autoritat o link juice a la pàgina enllaçada. Aquest és el motiu pel qual des del SEO Off Page, especialment el link building, els backlinks DoFollow són els més buscats.

Enllaços NoFollow

Els enllaços NoFollow són aquells enllaços interns o externs que aconsellen als motors de cerca no tenir-los en compte. Els diuen alguna cosa així com “no segueixis la pàgina enllaçada ja que no ens refiem”. Els enllaços NoFollow no transmeten autoritat o PageRank. No per això un backlink NoFollow és un enllaç dolent: encara que no ajuda a rankejar millor, és natural tenir-los (i sospitós no tenir-los).

Enllaços Sponsored

Els enllaços Sponsored van ser creats per Google al setembre de 2019. La seva finalitat és indicar que aquest enllaç és publicitari o està patrocinat. Dit d’una altra manera, que algú ha pagat per col·locar l’enllaç o bé que amb aquest enllaç s’intenta aconseguir diners (per exemple, un enllaç d’afiliació a Amazon). La pregunta és: ¿Google penalitza si rebem un enllaç sponsored? No, però entén que és publicitat i no transmet PageRank.

Enllaços UGC

Els enllaços UGC vénen de l’anglès User Generated Content i van aparèixer de la mà de Google al setembre de 2019. La intenció de Google al crear-los és marcar com rel “UGC” tots aquells enllaços creats en els llocs web pels seus propis usuaris. Per exemple, els enllaços que apareixen en els comentaris d’un blog. Allà solen aparèixer molts missatges dels quals l’única finalitat real és promocionar una web, i a l’estar marcats com UGC es detecta la seva poca qualitat.

Error 404

Un error 404 té lloc quan un usuari o una persona intenta accedir a una pàgina que no existeix. Per exemple, si en el cercador escrius qualsevoldomini.com/lskdj6fskldj segur que apareix un error 404 doncs difícilment existirà aquesta pàgina. Aquest codi d’estat en el protocol HTTP pot ser greu en SEO si la pàgina que dóna error 404 està enllaçada interna o externament, o si està indexada pels cercadors. Hem d’evitar tenir errors 404.

Estructura d’URL

L’estructura d’una URL és la forma en què una URL està composta. Segons la seva estructura, es diu que una URL està més optimitzada per a SEO: per a això ha de ser curta, intel·ligible pels humans, descriptiva i incloure la paraula clau principal. Per exemple, no és el mateix artilet.com/ca/diccionari-seo/ que artilet.com/index.php?pageID=9357. La primera estructura d’URL és bona mentre que la segona necessita optimitzar-se. Encara que l’exemple és extrem i hi ha més aspectes a tenir en compte.

Etiquetes H o Encapçalats

Les etiquetes H són els atributs HTML que assignem a les capçaleres o títols d’una pàgina. Tenen un ordre jeràrquic que indica la importància de cada capçalera. D’aquesta forma, un H1 indica el títol principal de la pàgina: per exemple, a dalt tens <h1>Diccionari SEO</h1>. Després tenim H2, H3 fins a H6. Utilitza bé les etiquetes H ajuda a donar format, a que els usuaris entenguin l’estructura de la pàgina i treballa el SEO On Page.

F

Factors de ranking

Els factors de rànquing són les variables usades pels motors de cerca quan avaluen un lloc web per decidir quina posició ocupa en el rànquing. En concret, es creu que Google té en compte més de 200 factors de rànquing per determinar el lloc de cada web en els resultats de cerca. Alguns són coneguts (com la qualitat del contingut, la seguretat en un lloc web o la velocitat de càrrega) i altres factors són especulacions (com l’autoritat per backlinks).

Footprints

Els footprints s’usen al buscar a Google per a filtrar resultats. Per exemple, el footprint “site:” permet que es mostrin tots els resultats d’un domini específic. Pots provar a escriure al navegador web site:artilet.com i veuràs com t’apareixen només resultats del nostre domin. Són totes les nostres URL que Google ens ha indexat. Hi ha moltes més ordres o footprints que permeten acotar resultats de diferents maneres i amb diferents objectius.

G

Google Fred

Al març de 2017 van aparèixer moltes turbulències en els resultats de Google. El món del SEO ho va atribuir a una nova actualització de l’algoritme de Google, la qual Gary Illyes, Webmaster Trends Analyst de Google, va batejar a Twitter com a Fred. En una anàlisi posterior dels llocs web més afectats, es creu que Google Fred va premiar els continguts de qualitat i en canvi va penalitzar la publicitat intrusiva, els elements emergents i els enllaços de mala qualitat. Com una barreja d’actualitzacions anteriors.

Google Hummingbird

Hummingbird és una actualització en l’algoritme de Google que va aparèixer en 2013. El motiu de la seva aparició va ser que els usuaris cada vegada formulem consultes més elaborades, passant d’una o dues paraules a frases completes. Amb l’objectiu constant d’oferir els millors resultats, Google Hummingbird treballa per entendre millor a l’usuari i les consultes que realitza, analitzant el llenguatge natural i el context.

Google Medical Update

L’1 d’agost de 2018, Google va actualitzar el seu algoritme en el que el guru del SEO Barry Schwartz anomenà Medical Update. Aquest update va impactar principalment en llocs web sobre temes de salut, fitness, dietes, psicologia i altres àmbits de la medicina, però també E-Commerces i webs de viatges. Es considera que els llocs web afectats negativament va ser per una falta de EAT, a l’ésser considerats per Google com no prou fiables en la seva temàtica.

Google Panda

Panda és el nom que va rebre una actualització crucial de l’algoritme de Google a l’any 2011. El seu objectiu des de llavors és penalitzar els llocs web amb contingut de mala qualitat o thin content. En aquest sentit, t’interessa que el contingut escrit de la teva web sigui útil, original i estigui treballat. Tot i així, hi ha encara moltes formes que Google ens enviï a Panda com amb fitxes de productes copiades de fabricant.

Google Penguin

Penguin va sortir en 2012 amb la missió de penalitzar els backlinks de mala qualitat. Prèviament, qualsevol enllaç entrant suposava una millora en el posicionament d’un lloc web. Des d’aquesta actualització del seu algoritme, Google castiga els backlinks artificials, sobretot els comprats, ja que és una cosa que no s’ha de fer seguint les seves pautes de White Hat SEO. Avui dia s’intenta naturalitzar els backlinks (encara que siguin artificials) i vigilar el perfil d’enllaços.

Google Pigeon

Pigeon va aparèixer en 2014 com una altra actualització de l’algoritme de cerca de Google. L’objectiu de Google Pigeon és el de donar major visibilitat a resultats locals per a segons quin tipus de recerques o consultes. Per exemple, si vius a Barcelona i busques “perruqueries”, Google et mostrarà perruqueries de la ciutat comtal encara que no l’hagis inclòs a la consulta. Pigeon és la resposta a una creixent cerca de negocis locals.

Google Search Console

Search Console és una eina gratuïta de Google que permet veure el rendiment SEO d’un lloc web. Dóna molta informació sobre el trànsit orgànic que un lloc web rep: paraules clau, posicions mitjanes i CTR. Analitzar correctament aquesta informació i dur a l’acció les conclusions pot millorar el posicionament de la web. Search Console també serveix per comunicar-nos amb Google: notificar l’existència d’una web, enviar-li el mapa del web, etc.

Google Trends

Trends és una eina gratis de Google que mostra la popularitat de les cerques en aquest cercador. Dit d’una altra manera, visualitza les tendències, les quals poden filtrar-se per país, regió i fins i tot ciutat. Més enllà de contemplar les tendències més populars, podem buscar la tendència concreta de qualsevol consulta o paraula clau i veure així l’evolució de l’interès al llarg de el temps des de 2004.

Googlebot

Googlebot és el rastrejador o robot de recerca principal de Google. En altres paraules, és l’aranya de Google que visita tot lloc web, saltant d’enllaç a enllaç. Googlebot és el que li ha permès a Google construir la base de dades més gran i reeixida d’Internet. És important que Googlebot visiti el nostre lloc web perquè vegi els nous continguts o les contínues millores que duem a terme.

Granges d’enllaços

Una granja d’enllaços és un lloc web que ha inserit en els seus continguts diversos enllaços que apunten a webs de tercers a canvi d’una compensació econòmica. Dit d’una altra manera, es tracta d’una web que habitualment ven entrades de blog amb backlink. Si Google detecta una granja d’enllaços sol penalitzar-la a ella i també a les webs que enllaça, a través de Google Penguin, ja que no accepta la compra venda de backlinks.

Grey Hat SEO

(en català, SEO de barret gris) Com pots imaginar, el Grey Hat SEO o SEO gris es situa a mig camí entre el White Hat SEO i el Black Hat SEO. De fet, és el camí més usat per les agències i els professionals del SEO, per una senzilla raó: el link building. Tot i que no tractis de fer trampes per posicionar millor i et centris en crear un bon contingut optimitzat, tan aviat tinguis un backlink que no sigui natural, ja ets gris.

Guest Post

El Guest Post és senzillament un article de convidat. El funcionament és el següent: tu li proposes a un blog escriure un article de qualitat a canvi de poder inserir un enllaç cap a la teva pròpia web. Tothom surt guanyant: el blog aconsegueix contingut d’interès per a la seva audiència que no ha hagut de treballar i tu aconsegueixes un backlink i també donar-te a conèixer. Quan un li dedica temps a això es diu que fa guest posting.

H

Hreflang

Hreflang és un atribut HTML que especifica als motors de cerca l’idioma o l’àmbit geogràfic d’una URL, així com les altres versions en les que està. Per exemple, per indicar que aquest diccionari SEO té una versió en català. Útil també per evitar duplicats si les versions s’assemblen massa: per exemple, ejemplo.com/es per al mercat espanyol i ejemplo.com/es-mx/ per al mercat mexicà.

HTTP/2

Des de 2015 els navegadors ja treballen amb la segona versió de l’protocol de comunicació HTTP (en anglès, Hypertext Transfer Protocol). Aquest és el protocol que permet que, per exemple, el navegador web d’un usuari es comuniqui amb el servidor en el qual es troba el lloc web al què vol accedir. Respecte a la primera versió de 1991, l’HTTP/2 permet diverses sol·licituds d’informació simultànies, xifra la informació més ràpidament, prioritza les sol·licituds i comprimeix la informació. El resultat són webs més segures i ràpides, beneficiant al WPO.

I

Indexació

Després de rastrejar o crawlejar les URL d’un lloc web, es coneix com indexació el procés pel qual els motors de cerca com Google analitzen aquestes URL i determinen si han de incorporar-se o no al seu índex. Una pàgina indexada és aquella que ha estat incorporada a l’índex de Google. En altres paraules, que forma part de la seva base de dades. Les pàgines que permetem que siguin indexades s’anomenen indexables.

Índex de visibilitat

L’índex de visibilitat és una mètrica de l’eina SEO Sistrix que mesura la importància d’un domini sobre la base de la seva visibilitat o exposició en els resultats de Google. Té en compte la posició que ocupa en el rànquing en cada paraula clau per la qual apareix però també el volum de recerca de cada keyword així com el nivell de competència. Per exemple, no és el mateix ser top 5 per a “hotels a Paris” que top 1 per a “hotel a Paris apte per a gossos i amb tocadiscs”.

Intenció de cerca

La intenció de cerca és la motivació que té l’usuari quan busca alguna cosa a Google. Segons quina intenció tingui, l’estratègia a seguir perquè un lloc web posicioni és diferent. No és el mateix que un usuari estigui buscant més informació que no pas que indiqui que està a punt per a la compra. Per exemple, si busques “seo” a Google veuràs que apareixen articles que expliquen què és; en canvi si busques “seo barcelona” apareixerà una llista d’agències de SEO de la ciutat.

Interlinking

(en català, entrellaçat) L’interlinking es correspon a l’enllaçat intern. És a dir, a la part del SEO On Page que es dedica a estudiar com les pàgines d’un lloc web estan entrellaçades i per tant com es traspassa el linkjuice o l’autoritat d’una a una altra. Un bon interlinking fa que les pàgines que més interessen posicionar en els resultats de Google siguin les que rebin major interlinking (més autoritat, però no necessàriament més enllaços interns).

K

Keywords

(en català, paraules clau) Les keywords són el que els usuaris escriuen per buscar alguna cosa a Google. En espanyol se les coneix com a paraules clau. Poden dividir-se en diversos grups seguint criteris diferents. Bona part del SEO en general es basa en analitzar keywords i usar-les per optimitzar els continguts d’un lloc web. Voler aparèixer amunt en els resultats per a aquelles consultes que interessin és de fet el motiu d’existència del SEO.

Keyword Research

La keyword research és la recerca de paraules clau. L’objectiu és analitzar quines cerques fa l’usuari, veure la seva intenció de recerca i determinar quines keywords convé més atacar per posicionar-se a Google. Per dur-la a terme es fa ús d’eines SEO que aporten informació. El resultat d’una keyword research sol ser una arquitectura web (amb quines seccions dividir la web) i un llistat de continguts a generar o millorar.

Keyword Stuffing

(en català, farcit de paraules clau) El keyword stuffing és el resultat de sobreoptimitzar els textos de cara al SEO. Dit d’una altra manera, de redactar continguts massa pensats per als cercadors, en comptes de centrar-se en l’usuari. Fa uns anys, posar la keyword cada dos per tres en un text reportava una millora en el posicionament SEO. No obstant això, a dia d’avui el keyword stuffing està penalitzat per Google Panda doncs converteix els textos en il·legibles.

KPI o Key Performance Indicator

(en català, indicador clau de rendiment) Una KPI en SEO és una mètrica que ens permet avaluar l’impacte del SEO en els objectius de negoci. Se solen tenir en compte diverses KPIs per tenir una visió més global i valorar millor. Alguns KPIs SEO dels més usats són sessions orgàniques (visites originades a Google), CTR, conversions orgàniques (vendes o formularis originats a Google), el nombre de backlinks, la posició mitjana en els rànquings o el percentatge de rebot.

L

Link Baiting

El link baiting és per a Google l’única forma vàlida d’aconseguir backlinks. Aquesta acció de SEO Off Page tracta que un lloc web sigui enllaçat per un altre de forma natural. És a dir, que algú ens enllaci sense nosaltres comprar aquest enllaç. Aconseguir-ho és difícil ja que requereix planificar contingut a llarg termini que sigui útil i valuós per a l’usuari, tant que vulgui enllaçar-nos des del seu lloc web (si en té) a modus de recomanació.

Link Building

L’objectiu del link building és aconseguir backlinks de forma proactiva, quelcom sovint penalitzat per Google. Hi ha diverses formes de link building: deixar comentaris en blogs, donar-se d’alta a directoris, escriure en llocs web d’altres a canvi d’un enllaç entrant, o directament pagar per ell. La compra d’enllaços, de descobrir-se, pot suposar-una penalització de Google a través de Penguin.

Link Juice

(en català, suc d’enllaç) El link juice es refereix al traspàs d’autoritat igualitari d’una pàgina cap a altres a través d’enllaços interns. Per exemple, si des de la Home enllacem a deu pàgines diferents, cada pàgina rep una desena part de l’autoritat de la Home. La quantitat d’autoritat traspassada varia en funció de la quantitat d’enllaços interns. El link juice s’usa per donar més força a les pàgines més importants.

Long tail keywords

(en català, paraules clau de cua llarga) Les long tail keywords són paraules clau compostes per bastantes paraules, habitualment cinc o més. Per exemple, “hotels de luxe a Nova York pet friendly”. A l’ésser llargues, solen tenir menys cerques i un atractiu aparentment menor. No obstant això, lo bo és que la competència és també menor, de manera que és més fàcil o accessible posicionar-se a dalt. Solen treballar-se en llocs web nous.

M

Meta description

(en català, descripció meta) La meta description és una etiqueta HTML usada per descriure de forma resumida el contingut o l’objectiu d’una pàgina en concret. El seu interès radica en que sol aparèixer en els resultats de Google, sota el meta title. Si bé Google diu no tenir-la en compte per millorar el rànquing de la pàgina, si es recomana treballar-la per captar l’atenció de l’usuari a la pàgina de resultats i que ens faci clic.

Meta keywords

(en català, paraules clau meta) Fa molts anys, quan a Google i a altres motors de cerca els costava entendre una peça de contingut, les meta keywords resultaven molt útils per donar-los pistes i facilitar-los la tasca. Per exemple, aquí podríem posar ‘diccionari seo’ o ‘diccionari de seo’. No obstant això, donat els avenços en els cercadors i l’abús que es va arribar a fer, aquesta etiqueta HTML ja no es té en compte, no s’usa.

Meta tags

(en català, etiquetes meta) Les meta tags són etiquetes HTML presents en el codi d’una pàgina i invisibles a l’usuari. Són peces d’informació molt útils per als cercadors i per tant útils per millorar la visibilitat orgànica. Algunes etiquetes meta són la meta description o la meta title. Però hi ha altres com les capçaleres (H1, H2 i H3, majorment) molt útils per donar estructura i forma al contingut.

Meta title

(en català, títol meta) La meta title és, al costat de la meta description, una etiqueta HTML que es mostra en els resultats de Google. Correspon al camp de títol de la pàgina, tot i que no es tracta de la mateixa etiqueta que <title>. Si bé Google cada vegada més ignora la meta description per posar l’extracte de text que jutja millor, a dia d’avui encara respecta del tot la meta title que especifiquem. Indispensable de treballar.

Middle tail keywords

(en català, paraules clau de cua mitjana) Les middle tail keywords es queden, pel que fa a longitud, a mig camí entre les long tail i les short tail. Per exemple, “maquillatge per a home”. De fet, tots els seus números són mitjans: volum de cerques, nivell de competència, etc. Se sol recomanar primer treballar les long tail i després passar a les middle tail, per així dotar-nos d’autoritat i posicionar-nos millor per atacar les short tail.

Migració web

La migració d’un lloc web es produeix quan es mou una pàgina web d’un hosting a un altre. De vegades, també pot implicar un canvi de domini o una reestructuració de continguts (alguns es creen, altres s’eliminen i altres veuen la seva URL modificada). És en aquests casos quan la migració d’una web és delicada i important des d’un punt de vista SEO. Una de les tasques més importants és sens dubte establir i monitoritzar les redireccions d’URL.

Mobile First Index

El Mobile First Index vol dir que el robot de cerca de Google, Googlebot, rastreja o crawleja un lloc web en la seva versió per a mòbil. Això directament vol dir que si el lloc web no està ben dissenyat per a mòbils (i això va més enllà del responsive design), no aconseguirà la visibilitat orgànica que podria tenir. D’aquí neix el disseny mobile first. En la seva aposta per webs lleugeres i usables, des de setembre 2020, tot lloc web, ja sigui nou o antic, es rastreja per Mobile First Index.

Motors de cerca

(de l’anglès, search engines) Els motors de cerca són el que comunament coneixem com a cercadors. Els més coneguts són Google, Bing, Baidu o Yandex. El seu objectiu és oferir resultats rellevants per a les cerques o consultes que els usuaris els fan. Per a això analitzen tots els llocs web i els ordenen en rellevància en funció de múltiples factors. La missió del SEO és treballar aquests factors per aparèixer més amunt.

N

Nínxol

En termes SEO i de màrqueting online, un nínxol és una pàgina web dirigida a un segment concret del mercat. Per exemple, un lloc web de gats o un de eines per al jardí. Si anem més enllà llavors parlem d’un micronínxol (un lloc web només per a gats siamesos). Quan un SEO fa un nínxol, vol dir que fa una web amb contingut molt específic per generar ingressos per publicitat i/o afiliació.

Noindex

Noindex és una etiqueta HTML que s’inclou en una pàgina que no volem que Google o qualsevol altre motor de cerca inclogui en el seu índex. Dit d’una altra manera, a l’especificar ‘<meta name=”robots” content=”follow, noindex”/>’ en una pàgina, busquem que aquesta no s’indexi i per tant no aparegui en els resultats de cerca. Sol usar-se per a pàgines de poca qualitat com filtres o resultats de recerca interns, categories amb poc contingut o pàgines amb contingut duplicat.

O

Optimització de continguts

L’optimització de continguts és un procés pel qual es treballen els continguts perquè millorin la seva visibilitat a Google. D’aquesta manera, una correcta optimització de continguts aconsegueix generar més trànsit orgànic i millorar l’experiència de l’usuari en el lloc web. Per a això s’incorporen les paraules clau adequades, continguts visuals atractius, es redacta de forma interessant i llegible, així com es construeix un bon snippet.

P

PA (Page Authority)

(en català, autoritat de pàgina) La page authority és la mètrica de Moz que acompañana a la DA o autoritat de domini. La diferència és que la PA busca mesurar l’autoritat d’una pàgina concreta en comptes de tot un domini. Es determina per igual amb un valor entre 0 i 100. Avui dia aquesta mètrica no s’usa doncs resulta fàcil alterar-la de forma anticipada mitjançant la compra d’enllaços que apuntin a la pàgina per la qual volem una PA alta.

PageRank

El PageRank és una mètrica pròpia de Google per mesurar la rellevància d’un lloc web, assignant-li un valor entre 0 i 10. Durant anys, el PageRank era públic i en SEO es podia comprovar l’autoritat o força d’una vegada a través d’ell. No obstant això, avui dia, es creu que Google segueix fent servir aquesta mètrica però en qualsevol cas no la comparteix públicament. Una llàstima perquè solia ser el mesurador perfecte doncs a l’augmentar el PageRank es millorava la visibilitat orgànica.

Paginació

La paginació en un lloc web serveix per a dividir pàgines d’un mateix àmbit: per exemple, llistar en diverses pàgines els productes d’una mateixa categoria o les entrades de blog d’una mateixa categoria de blog. Això es fa per evitar que puguem llistar centenars d’ítems en una mateixa pàgina, que resultaria excessivament llarga. Amb la paginació s’ordena el contingut. Per indicar als motors de cerca la relació en una paginació fem servir els atributs rel=”next” i rel=”prev”.

Pàgines òrfenes

Una pàgina òrfena és una que no té cap enllaç intern. Per error o per omissió, aquesta pàgina o entrada no participa de l’interlinking i està completament separada i aïllada de la resta de pàgines del lloc web. Pot ser que enllaci a altres pàgines però una pàgina òrfena no en rep cap. Això fa que sigui difícil trobar-la i al mateix temps se li està dient a Google que no té cap importància perquè en cas contrari, s’enllaçaria internament.

Paraules clau

(de l’anglès, keywords) Les paraules clau són el que escrivim a Google quan volem buscar alguna cosa. Per exemple, pot ser que hagis arribat aquí buscant “diccionari SEO”. Són conegudes també com consultes o recerques. N’hi ha de diferents tipus (curtes, llargues, informatives, transaccionals, etc.) i requereixen ser treballades de forma específica per incloure-les correctament en el contingut. Es treuen en un procés anomenat recerca de paraules clau.

PBN o Private blog network

(en català, xarxa privada de blogs) Es coneix com a PBN el conjunt de blogs o webs propis que un construeix amb l’objectiu d’ajudar a posicionar altres webs pròpies. Això s’aconseguiria mitjançant enllaços des de la PBN cap al lloc web que volem potenciar. Aquests enllaços, a l’ésser propis, no cal comprar-los. No obstant, la PBN no està exempt de riscos: si es descobreix, rebrà penalització de Google, ja que és un patró artificial d’enllaços.

Penalització SEO

Una penalització en SEO és el càstig que dóna Google a un lloc web que ha infringit les seves normes i millors pràctiques. Hi ha penalitzacions automàtiques (arran d’una actualització de l’algoritme com Google Panda) o manuals (quan una persona que treballa a Google, sol ser un quality rater, descobreix un lloc web que fa trampes). El lloc web que rep una penalització de Google ha d’intentar descobrir què l’ha motivat, ja que no s’acostuma a dir, i solucionar la falta.

Pogosticking

Es diu pogosticking al fet que un usuari faci clic a un resultat a Google per a immediatament sortir del lloc web i tornar als resultats de Google, habitualment per escollir un altre resultat. Dit d’una altra manera, el pogosticking té lloc quan algú aterra en un lloc web des de Google i li dóna a el botó de ‘Enrere’. Les dues causes més comunes són que la pàgina carregui lentament i que el contingut no sigui rellevant. Google pot castigar la pàgina causant de pogosticking.

Q

Query

(en català, consulta) Una query en SEO és el conjunt de paraules que escrivim a Google o a qualsevol altre motor de cerca per buscar alguna cosa. És la consulta que fem, el que també coneixem com a paraules clau. Per ser visibles a la pàgina de resultats d’una query, Google ha d’entendre que la nostra pàgina és rellevant per a la query i satisfà la intenció de cerca de l’usuari. Aconseguir això és l’objectiu del SEO.

R

Rastreig

(de l’anglès, crawling) Procés pel qual Google i altres motors de cerca descobreixen nous llocs web, a través dels enllaços externs, i totes les pàgines internes o URLs d’aquests llocs web, mitjançant els enllaços interns. Les pàgines que poden ser rastrejades es denoniman rastrejables. El rastreig és el primer pas necessari perquè un lloc web opti per aparèixer en els resultats de Google. Es treballa per optimitzar el temps de rastreig o crawl budget.

Redirecció web 301

Una redirecció 301 indica als motors de cerca la nova direcció URL d’un contingut. Una 301, a diferència d’altres tipus de redireccions, vol dir que el canvi és permanent. Per exemple, modifiquem la URL d’una pàgina i passem de dominia.com/que-es-una-301/ a dominia.com/301-que-es/, i fins i tot dominib.com/301-que-es/. Configura bé les 301 és crucial sobretot quan es canvia de domini, per no perdre posicionament.

Resposta de l’usuari o RU

La resposta de l’usuari engloba diferents mètriques de les estadístiques que recull tot lloc web. Les més importants són el CTR a les SERPs, el percentatge de rebot i la durada de la sessió. La RU no es calcula a nivell de domini sinó per a cada pàgina d’un mateix lloc web. A major resposta de l’usuari, Google entén que el contingut és interessant i l’experiència de l’usuari bona, de manera que assigna millor lloc en els rànquings.

Rich snippets

(en català, fragments o resultats enriquits) Els rich snippets són resultats que apareixen a Google que són diferents a l’habitual d’URL + títol + descripció. Els rich snippets enriqueixen el resultat i solen suposar un major CTR. Poden ser articles, llibres, rutes d’exploració, carrusel (de receptes, imatges o vídeos), dades de producte, valoracions, la fitxa de Google My Business, instruccions, esdeveniments o preguntes freqüents, aquests últims molt habituals.

Robots de cerca

Els robots de cerca són petits programes creats pels motors de cerca i que rastregen Internet saltant d’un enllaç a un altre. D’aquesta manera teixeixen una mena de teranyina amb totes les webs que existeixen, d’allí que se’ls conegui també com aranyes. El robot de cerca de Google, el més conegut, es diu Googlebot. La visita del robot de cerca, anomenada rastreig o crawling, és el pas previ a la indexació.

Robots.txt

Arxiu de text present en gairebé tot lloc web que pot localitzar-se a exemple.com/robots.txt. L’objectiu de robots.txt és el de comunicar als robots de cerca o rastrejadors què poden visitar al lloc web i què no. Sol usar-se per a optimitzar el crawl budget, evitant que el robot visiti seccions com el panell d’administració del lloc web o les pàgines de checkout. D’altra banda, robots.txt no evita que les URL siguin indexades.

S

Sandbox

Tot i que no hi ha confirmació oficial, es creu que Google té un sorral en el qual van a parar un temps totes les noves webs. Ve a ser com una mena de període de prova que pot durar setmanes o mesos i durant el qual és gairebé impossible que un nou web posicioni. Al sandbox, Google revisaria moltes vegades la web per veure que realment té un mínim de continuïtat i és mínimament rellevant. Després, de sobte, el posicionament millora molt.

Schema Markup

Schema Markup és el que permet generar dades estructurades, útils per donar més visibilitzar al nostre resultat a les SERPs o per accedir a sortir en els rich results. Es tracta d’un vocabulari estructurat que a través d’HTML marca una pàgina i la identifica amb una entitat o una altra: article, esdeveniment, producte, persona, negoci local, ressenya, recepta, organització, etc. El lloc web més conegut per documentar-se al respecte és Schema.org.

Scrapejar

Scrapejar és l’acte d’extreure informació massiva d’un o diversos llocs web. Es pot scrapejar tots els continguts o parts del mateix com a títols, meta titles o meta descripcions. La informació extreta o scrapejada sol usar-se per esbrinar estratègies de SEO o de màrqueting online de la competència. Per al scraping hi ha moltes eines i tècniques. Un exemple de llocs web que scrapegen altres: els comparadors de preu.

SEM o Search Engine Marketing

El SEM engloba totes les tècniques de màrqueting que ens ajuden a posicionar-nos millor a Google, hi hagi un pagament pel mig o no. Les dues branques principals del SEM són el SEO i el PPC (pay per click), aquest últim sent la gestió d’anuncis a Google Adwords (avui dia Google Ads). Popularment per SEM es fa referència al PPC, la publicitat de pagament, però és un error ja que exclou el SEO. Així que, amb SEO o amb PPC, fem SEM.

SEO o Search Engine Optimization

El SEO engloba totes les tècniques que busquen millorar la visibilitat d’un lloc web en els resultats de Google. És un branca del SEM que, a diferència del PPC (pagament per clic), no comporta una despesa directa en publicitat. Si bé es triga a posicionar per SEO, també duren més les millores aconseguides; en canvi, tan aviat desactivem la publicitat a Google Ads, desapareixem. En aquest diccionari SEO pots descobrir moltes tècniques per millorar la visibilitat orgànica.

SEO imatges

(en anglès, Image SEO) El SEO imatges tracta d’optimitzar les imatges per a dos objectius principals: posicionar millor el contingut global a Google, i aparèixer el més amunt possible a Google Imatges. Hi ha dos aspectes en els que fer més èmfasi: el pes (influeix en la rapidesa de càrrega) i els atributs de la imatge. Pel que fa a atributs parlem del nom de la imatge, del seu format, les seves mesures, així com dels camps Alt i Title.

SEO local

Des de l’actualització de l’algoritme que va suposar Google Pigeon, el SEO local és una cosa a tenir en compte per a tota empresa essencialment local. Per exemple, si el 80% dels teus clients són de Barcelona, i ets un despatx d’advocats, voldràs aparèixer quan es busca “advocats Barcelona” o, des de Barcelona, simplement “advocats”. Per treballar el SEO local cal tocar diverses tecles: On Page, fitxa de Google My Business, enllaços des de mitjans locals, etc.

SEO negatiu

Si el SEO normal o positiu tracta de fer pujar les posicions d’una web pròpia, el SEO negatiu busca que la web d’un tercer baixi posicions. Aquest tipus de SEO que juga brut sol donar-se per paraules clau molt sucoses a nivell econòmic i per a les quals hi ha una competència elevada. Algunes tècniques del SEO negatiu són: backlinks tòxics (des de webs de joc d’atzar, per exemple), atacs DDOS a servidor o visites falses per fer pogosticking.

SEO Off Page

El SEO Off Page es conforma de tot el que pots fer per millorar el posicionament d’un lloc web des de fora del propi lloc web. Hi ha dues tècniques principal de Off Page, ambdues dedicades a aconseguir que altres llocs web enllacin el nostre: link baiting (enllaços naturals) i link building (enllaços de pagament). Aquests enllaços externs que apunten a la nostra web són els anomenats backlinks. Assolir-los requereix molta anàlisi i són més fàcils si hi ha branding.

SEO On Page

El SEO On Page és tota aquella tècnica de SEO que puguem dur a terme dins del nostre propi lloc web. Les accions més habituals d’On Page són el disseny de l’arquitectura del lloc web, fer un bon keyword research, escriure continguts optimitzats i optimitzar la velocitat de càrrega de la web. Se sol treballar bé el SEO On Page abans de fer alguna cosa Off Page, ja que el més natural és aconseguir enllaços a una web ben optimitzada.

SERPs o Search Engine Result Pages

(en català, Pàgines de resultats del motor de cerca) Les SERPs són les pàgines de resultats que retornen els motors de cerca com Google quan fem alguna consulta. Estan formades per resultats orgànics, resultat de pagament (PPC) i resultats enriquits. Se sol dir que quan un apareix en les SERPs és perquè ho fa de forma orgànica o natural. I estar en el top 1 de les SERP d’una consulta és estar situat el primer de forma orgànica.

Short tail keywords

(en català, paraules clau de cua curta) Les short tail keywords són, com el seu nom indica, de longitud curta. Exemples: “hotels” o “roba de dona”. Tenen un volum de cerques molt alt però la competència per sortir a primeres posicions és molt alta. Tot i que són molt llamineres, poden ser fins i tot menys interessants i menys rendibles que les long tail. Per exemple, qui busca ‘pastors alemanys’ pot voler informar-se i no comprar.

Sitemap XML

(en català, mapa del lloc XML) El sitemap és l’arxiu present en un lloc web en el qual bàsicament llistem les URL que volem que els motors de cerca indexin o incorporin al seu índex. Amb aquest, literalment, mapa del lloc web els facilitem la feina de rastrejar la nostra web cap a les pàgines que ens interessen. El format més habitual d’un sitemap és el d’un arxiu XML i sol trobar-se en domini.com/sitemap.xml.

Slug

El slug d’una pàgina és la part de la URL que queda després del nom de domini. Per exemple, el slug d’aquest diccionari SEO és /ca/diccionari-seo/. Per millorar el posicionament d’una pàgina, entre altres coses, es procura que el seu slug inclogui la paraulla cclau principal, sigui curt i entenedor (sense stop words). Sovint, quan s’optimitzen els slugs, es canvien, de manera que és important establir les redireccions 301 que convinguin per a no donar error 404 i avisar a Google que segueixen sent les mateixes pàgines amb slug diferent.

Snippets

Quan la teva web apareix en els resultats de Google per a una consulta, ho fa a través d’un snippet que mostra el títol de la pàgina, la URL i una petita descripció. Aquest és el snippet més senzill que es pot veure, encara que després hi ha els rich snippets o resultats enriquits. En qualsevol cas, l’objectiu d’un snippet és permetre-li a l’usuari fer-se una idea del que pot trobar-se a la pàgina si fa clic al snippet o resultat.

Spam

L’spam és senzillament contingut brossa. Tant és que sigui un correu electrònic, una carta postal o una trucada: si no l’hem demanat, és spam. En SEO, aquesta paraula sol relacionar-se més aviat amb un tipus de backlinks. Els enllaços entrants spam són els que provenen de llocs web cutres, no relacionats i sovint ‘foscos’: granges d’enllaços, llocs web de joc o porno, etc. La majoria es creen automàticament però altres són malintencionats i cosa de SEO negatiu.

Spinejar

Spinejar és una tècnica SEO que s’usa per generar textos copiant els que altres han generat i fent variacions perquè sembli original. Tot i que avui dia hi ha tècniques que fan servir fins i tot diccionaris de sinònims, el resultat mai és natural: al llegir-lo, un usuari sempre veu expressions forçades o frases que semblen mal escrites. Spinejar textos es fa doncs per copiar però intentar esquivar una possible penalització de Google per contingut duplicat.

Stop words

(en català, paraules buides) Les stop words són aquelles paraules que de per si no aporten cap significat: preposicions, articles, adverbis i pronoms. En SEO se solen obviar a la URL però en canvi no és recomanable eliminar-les en la redacció de textos. Una URL sense paraules buides és més curta i llegible. En canvi, un text sense stop words sona estrany i sembla que l’hagi escrit un robot. A dia d’avui, els robots de cerca saben distingir-les.

Subdomini

Un subdomini és un domini secundari dins d’un domini principal. Per exemple, guitarres.instruments.com o flautes.instruments.com. El seu ús és cada vegada menor pel fet que Google considera un subdomini com un domini diferent al domini principal. Això fa que siguin com dues webs totalment diferents i una no pugui aprofitar el treball fet en SEO de l’altra. Per això solen usar-se directoris: per exemple, instruments.com/guitarres/.

T

Target blank

Target blank o millor dit, target=”_blank”, és un atribut HTML usat perquè quan l’usuari faci clic a un enllaç que ho tingui, s’obri una nova pestanya al seu navegador. Sol usar-se per norma general per als enllaços externs, és a dir, per als enllaços cap a llocs web diferents del nostre. El benefici d’utilitzar target=”_blank” és que l’usuari no abandona el nostre lloc web i així no perdem una visita i millorem estadístiques SEO com el rebot.

Thin content

Tot i que la traducció literal al català seria contingut prim, en realitat el thin content és el contingut pobre o directament ‘de merda’. Es tracta d’un contingut que costa de llegir, de vegades mal escrit, i que en qualsevol cas no aporta res i no respon a la intenció de recerca de l’usuari. Google penalitza aquesta pràctica a través de Google Panda. El thin content no té a veure amb el nombre de paraules: per exemple, les definicions d’aquest diccionari SEO són curtes però rellevants.

TLB o Tier Link Building

El tier link building és una tècnica de SEO Off Page utilitzada per reforçar els backlinks o enllaços entrants que aconseguim per al nostre lloc web. L’explicació és la següent: si aconseguim que un diari ens enllaci (tier 1) i que dos blogs enllacin a la URL del diari que ens enllaça (tier 2), llavors estem potenciant el backlink i això ens beneficia. És una tècnica de Grey Hat SEO i poden haver-hi tants tiers com un vulgui, encara que sol fer-se fins a tier 3.

U

URLs

(sigles de l’anglès Uniform Resource Locator) Un URL és l’adreça a Internet de qualsevol element com una pàgina web, un document PDF o una imatge. Dit d’una altra manera, és el que escrivim en el navegador d’Internet per accedir a l’element que ens interessa. Fixa’t dalt en el navegador i veuràs la URL d’aquest diccionari SEO. Des del SEO es recomana que tota URL sigui curta, amigable i inclogui la paraula clau que volem treballar.

URL canònica

(de l’anglès, canonical URL) La URL canònica, també anomenada simplement canonical, és un element HTML que s’escriu rel=”canonical”. Amb un URL canònica podem prevenir problemes de contingut duplicat. Informa als motors de cerca de quina és la versió principal de cada URL. Si una pàgina A té un enllaç canonical a una pàgina B, els cercadors entenen que B és la principal i solen no indexar A. En canvi, pot ser que la pàgina C es tingui a si mateixa com a canonical.

UX o User Experience

(en català, Experiència de l’Usuari) La UX és un àmbit del disseny web cada vegada més demandat per l’usuari i que té un impacte en el SEO. Dit planerament, es tracta que la visita de l’usuari a la pàgina web sigui profitosa i agradable. Per treballar aquest factor de rànquing de Google, l’UX requereix encertar amb la intenció de cerca i donar una resposta a l’usuari que sigui rellevant i útil. Tot això en un lloc web responsive, de càrrega ràpida i amb bona usabilitat.

W

White Hat SEO

El SEO de barret blanc, o White Hat, és la part del SEO que segueix de forma estricta les directrius de Google. Per exemple, un contingut optimitzat, un bon enllaçat intern o una càrrega ràpida del lloc web. El White Hat SEO no intenta de cap manera pujar posicions a Google a través d’una drecera a risc de ser penalitzat, com per exemple amb la compra de backlinks. El White Hat SEO es focalitza en el SEO On Page per a què el lloc web estigui ben fet i tingui contingut extraordinari.

WPO o Web Performance Optimization

El WPO és el conjunt de tècniques SEO dedicades a optimitzar el rendiment d’un lloc web. Alguns exemples habituals d’accions de WPO és l’optimització d’imatges, la implementació d’un sistema de memòria cau, l’elecció d’un hosting o servidor adequat o assegurar-se que el codi és lleuger. Si tenim un lloc web que carrega ràpida, evitem penalització de Google i el pogosticking.

Y

YMYL o Your Money or Your Life

(en català, Els teus Diners o La teva Vida) Els llocs web YMYL són definits per Google com aquells que potencialment poden impactar la felicitat, la salut o el benestar econòmic dels seus usuaris. Se’ls requereix especialment un alt nivell d’experiència demostrable sobre els temes que tracten i per a això Google mesura el seu EAT. En aquest sentit, molts nínxols altament enfocats al SEO (PBN o afiliació) van ser impactats negativament per l’anomenat Medical Update.

Com treure profit d’aquest diccionari SEO

Com a agència SEO a Barcelona, ens encanta aquest món. T’aconsellem llegir els termes que aquí apareixen amb atenció. No per dominar-los sinó per comprendre’ls.

Aquest diccionari SEO t’ajudarà a comunicar-te millor amb qui treballi el posicionament orgànic de la teva pàgina web. I si vols que siguem nosaltres, contacta’ns i en parlem.

Avís: Tingues en compte que sovint afegim nous termes o ampliem les definicions dels existents, així que (re)visita el diccionari SEO d’Artilet per veure les noves incorporacions.

Avís de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. Més informació.